0629242680


Voorwaarden

Alius Coaching & Training


Algemene Voorwaarden
  1. Alles wat in het contact tussen coach en gecoachte besproken wordt blijft vertrouwelijk. De coach treedt met betrekking tot het besprokene niet naar buiten, bijvoorbeeld naar de opdrachtgever/werkgever. Alleen de gecoachte heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt. Hij/zij kan daartoe in goed overleg de coach machtigen.
  2. De gecoachte is zelf verantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten van de coaching en verwoordt deze persoonlijk aan de opdrachtgever (gecoachte zelf of de werkgever).
  1. Wanneer er sprake is van drie partijen (coach, gecoachte en opdrachtgever/werkgever) kan de opdrachtgever vooraf in overleg met coach en gecoachte mede de doelstelling van de gesprekken bepalen en afspraken maken over de vorm van de  verslaggeving halverwege en/of aan het einde van de gesprekkenserie. Een tussenevaluatie of een afrondend gesprek vindt in principe plaats tussen de drie betrokken partijen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
  1. Het intakegesprek verkent de mogelijkheden voor coaching tussen coach en gecoachte. Besproken worden: de concrete coachingsvraag , de persoonlijke behoeften en verwachtingen van de gecoachte ten aanzien van de vraag en het coachingstraject, de persoonlijke verhouding, de tijdsinvestering en de overige inspanningen. Het intakegesprek is kosteloos.
  1. Wanneer de coach de overtuiging heeft om welke reden dan ook de gecoachte niet verder te kunnen coachen, wordt dit tussen partijen besproken en wordt de coaching afgerond. Andersom, als blijkt dat de gecoachte zich onvoldoende gesteund voelt in het coachingsproces kan de gecoachte ten allen tijden de coachingsrelatie verbreken. Dit besluit wordt in een afrondend gesprek toegelicht.
  1. Met de opdrachtgever (bedrijf of gecoachte zelf) worden prijsafspraken gemaakt op basis van de te investeren tijd, reistijd en voor/nawerk. In de regel is dit een vaste prijsafspraak op basis van een uurtarief. Uitgebreidere tijdsinvestering zoals bijvoorbeeld coaching on the job wordt eveneens op basis van het uurtarief doorberekend. De gecoachte wordt altijd tevoren ingelicht over een grotere tijdsinvestering.
  1. De coach maakt tevoren een trajectvoorstel en geeft een globale inschatting van het traject in tijd en aantal gesprekken. Dit heeft uitdrukkelijk geen voorspellende waarde, het is een indicatie. Tijdens het coachingstraject kunnen coach en gecoachte afspraken wijzigen m.b.t. tot het traject. Deze wijzigingen vormen de basis voor de verdere voortgang van het traject. Op basis van deze wijzigingen, tussen - of eindevaluatie kan een verder uitgewerkt voorstel aan gecoachte en/of opdrachtgever voorgelegd worden. Na schriftelijke overeenstemming zal het traject in de vernieuwde richting voortgezet worden.
  1. De gecoachte houdt zich aan de afspraken. Een coachingssessie kan tot maximaal 24 uur tevoren afgezegd worden; bij latere afzegging wordt het honorarium in rekening gebracht.
  1. De coachingsbijeenkomsten vinden in principe plaats op ”neutraal’’ terrein, d.w.z. buiten de bedrijfscontext van de gecoachte, tenzij anders overeengekomen. Dit kan inhouden: het kantoor of huis van de coach, of op een neutrale, rustige plaats elders in het land.

 

 

 
Button